Ochrana osobných údajov

 

Návštivili ste webové stránky www.zdravy-pes.sk, ktorých správcom je spoloňosť HealthyDog s.r.o., Záhradná 1870/22C, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 50828746, kontakt: info@zdravy-pes.sk / +421 902 141 414.

Ochrana vašich súkromných údajov je pre nás dôležitá. Osobné údaje, ktoré sú získavané poćas návštevy našich webových stránok, spracovávame v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z.z O ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ webu je evidovaný na úrade pre ochranu osobných údajov.

Právo na informácie

Na vašu žiadosť vám spoločnosť HealthyDog s.r.o. podľa možnosti obratom a písomne oznámi, či a aké osobné údaje má o vás zaznamenané. Ak by aj napriek našim snahám o správnosť údajov a aktualnosť boli zaznamenané nesprávne informácie, neváhajte nás kontaktovať,na požiadanie ich opravíme.

Ak máte otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nám napísať na info@zdravypes.sk, kde sme vám k dispozícii nielen v prípade žiadosti o informácie, ale aj podnetov alebo stažností.

Bezpečnosť

Spoločnosť HealthyDog s.r.o. príjma technické a bezpečnostné opatrenia s cieľom chrániť evidované osobné údaje proti manipulácii, strate, zničeniu a zásahu nepovolaných osôb. Naše bezpečnostné opatrenia sa s vývojom technológii neustále zlepšujú.

Kódex ochrany údajov

Ako získavame a spracovávame vaše osobné údaje? Pri návšteve našich webových stránok zaznamenajú naše webové servery štandardným spôsobom IP adresu, ktorá vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, webovú stránku, z ktorej nás navštívite, webové stránky, ktoré u nás navštivíte a tiež dátum a dĺžku návštevy. Osobné údaje sa zaznamenajú len vtedy, keď nám, ich poskytnete z vlastnej vôle,nápriklad v rámci registrácie, otázok, vypísania cien alebo na realizáciu zmluvy.

Použitie a postúpenie osobných údajov

Spoločnosť HealthyDog s.r.o. používa vaše osobné údaje na účely technickej správy webových stránok, zákaznicku administratívu, na ankety týkajúce sa produktov a na marketingové účely vždy len v takom rozsahu, aký je na to potrebný.

Postúpenie osobných údajov orgánom verejnej správy nasleduje len v rámci zaväznćyh právnych predpisov. Naši spolupracovníci, agentúry a obchodníci sú z našeh strany viazaní diskrétnosťou.

možnosť odhlásenia

Chceme vaśe údaje pouźiť na to, aby sme vás mohli informovať o naśich produktoch a sluźbách, prípadne zistiť váś názor na ne, teda získať spätnú väzbu. ůčasť na takýchto akciách je samozrejme dobrovoľná. Ak by ste s nimi nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli údaje podľa toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberov môžete kedykoľvek odhlásiť pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v päte každého e-mailu.

cookies

HealthyDog s.r.o. projekt www.zdravy-pes.sk používa cookies na to, aby sme mohli sledovať preferencie návštevníkov a podľa toho optimálne vytvárať webové stránky. Cookies sú malé súbory, ktoré sa uložia na náš pevný disk. To vedie k uľahčeniu navigácie a vysokej miere uživateľského komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať na zistenie, či ste už zo svojho počítača navštívili naše stránky. Identifikuje sa len cookie vo vašom počítači. Používanie cookies môžete deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Prehlásenie predavajúceho: HealthyDog s.r.o sa zaväzuje plne reśpektovať dôverný charakter vašich osobných a firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístuou a chránené proti zneužitiu. Ůdaje, ktoré zadávate v objednávke sú nutné pre vašu identifikáciu ako kupujúceho. Použivame ju na realizáciu celého obchodu, vrátane potrebných účtovných operácií, vystavenie daňových dokladov, identifikáciu vašich bezhotovostných platieb a pre komunikáciu s vami.

Vaše detailné osobné údaje o nákupoch sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

Súhlas registrujúceho sa návśtevníka webu: Vyplnením webového formulára súhlasí kupujúci so zaradením vštekých ním vyplnených osobných údajov do databázy spoločnosti HealthyDog s.r.o. so sídlom Záhradná 22/C, 900 42 Dunajská Lužná, a s ich následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre marketingové účely a obchodných informácií prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa Zákona č. 122/2013 ZB., a to na dobu odvolania súhlasu. Zároveň registrovaný dáva súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal informácie o pripravovaných akciách a ponuke svojich obchodných partnerov.